תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר www.calmash.pro (להלן: "האתר").

האתר הינו אתר אינפורמטיבי לציבור ולקהל הלקוחות.

כל האמור בתקנון זה (להלן: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה, התחברות לאתר וקבלת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שקיבלת מהאתר.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  • "אתר האינטרנט" או "האתר" – מנהל האתר ו/או נציגיו ו/או כל מי שפועל מטעמו.
  • "המשתמשים" – המשתמשים באתר.
 2. רישיון שימוש מוגבל
  • בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר.
  • ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה ולהבהיר לו כי הוא מחויב על-פיהם.
  • האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר ו/או לעשות שימוש באתר שאינו טבעי ו/או סביר לגולש.
  • האתר ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
  • הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
 1. הגבלת אחריות האתר
  • המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו.
  • לידיעת המשתמש כי חלק מהפרסומים באתר הינם פרסומים ממומנים.
  • כל התכנים אשר יוצגו באתר מבטאים את דעתו האישית של הכותב, ואינם בגדר המלצה, עצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית. בכל ענין משפטי ו/או מקצועי ו/או חשד לעניין כזה יש לפנות לאנשים המוסמכים לכך, ואין להסתמך על האתר ועל המידע המצוי בו.
  • האתר כולל מידע שיווקי ויתכנו שגיאות או אי דיוקים במידע המוצג.
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.
  • האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
 2. בעלות בקניין הרוחני
  • הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
  • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  • חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
  • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 3. דיווח על שימוש לרעה
  • אם נתקלת בשימוש לרעה באתר, פרסום שגוי או פוגעני או כל פעולה אחרת שאינה חוקית, אנא פנה למנהל האתר בדוא"ל: info@casefet.com ודווח על כך.
 4. עדכון תנאי ההתקשרות
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  • כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.
 5. שיפוי
  • הנך מתחייב לשפות את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או כל חוק אגב השימוש באתר.
  • כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, האתר יהיה זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 6. מקום השיפוט
  • כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז חדרה בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
 7. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם בפועל עם אישור מסירה בכתובת: הפלך 7 או בדוא"ל: info@casefet.com
  • המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
  • דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 5 ימי עסקים מן המשלוח.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות הזו רלוונטית לאתר ולכלל השירותים המוצעים ע"י האתר ״www.calmash.pro״ (להלן: ״האתר״ ו/או ״מנהל האתר״) ובאה להוסיף על תנאי השימוש הנמצאים באתר.

 1. כללי
  • הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום או הודעות תזכורת, אנא שלח הודעה לכתובת המייל info@calmash.pro, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
  • מובהר בזאת, כי האתר ובעליו רשאים להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות  / לרבות דיוורך בכלי התקשורת השונים: מיילים, sms, וואטסאפ ושיחות טלפון יזומות ע״י בעלי האתר ולקוחותיו.
  • האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  • האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.
  • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.
 2. איסוף נתונים
  • האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.
  • בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון שם חברה וכד') וכן מידע לא פרטי(כגון, אך לא רק: דפדפן, סוג מכשיר, מערכת הפעלה, כתובת IP ועוד).
 3. אבטחת מידע 
  • מנהל האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע, לרבות שימוש בתקשורת מאובטחת (SSL) להעברת מידע רגיש. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית.
  • על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי אתה מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר, וכי לא תהיה לך שום תלונה כלפי האתר במידה ומידע כלשהו אודותיך ו/או אודות פעילותך באתר יגיע לצד ג' בעקבות פריצה ו/או התקפה על שרתי האתר ו/או בעקבות פרצת אבטחה ו/או תקלה טכנית.
 4. Cookies
  • ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה" (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שאינו חושף בהכרח את זהותך, ונעשה באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים").
  • דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
  • כמו כן, באתר פועלות מערכות נוספות כגון: Google Analytics, Facebook Pixel, אשר אוספות מידע על המשתמש ומסייעות לאתר לשפר את חוויית השימוש שלך, לרבות על ידי הצגת פרסומות מותאמות למשתמש. השימוש ששירותים אלו עושים בנתונים הנאספים הינו בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם. האתר לא יישא באחריות שקשר לנתונים הנאספים על ידי שירותים אלו.
 5. שימוש במידע
  • האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:
   • אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.
   • שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.
   • טיפול במחלוקות.
   • טיפול בבעיות טכניות.
   • שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.
   • פעילות שיווקית.
   • כל פעולה אחרת המותרת לעסק לפי כל דין.
 1. קבלת התנאים
  • בשימוש באתר או בשירות אתה מאשר את קבלת תנאי מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש. במידה ואינך מסכים למדיניות פרטיות זו או לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש באתר ובשירות. במידה ותמשיך להשתמש באתר או בשירות אחרי פרסום מדיניות הפרטיות הזו, יחשב הדבר כקבלת מדיניות הפרטיות הזו באופן מלא על ידך.
 2. שינויים במדיניות הפרטיות 
  • האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויתבצע שינוי אנו נעדכן את התאריך בתחתית הדף. אנחנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת בכדי להישאר מעודכנים. אתה מצהיר שאתה אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהיות מודע לשינויים שכן מרגע פרסומם הם מחייבים אותך.
  • במידה ויש לך שאלה לגבי מדיניות הפרטיות, פעולת האתר או השירות או כל עניין אחר הנוגע לאתר, אתה מוזמן ליצור איתנו קשר: info@casefet.com.
  • כמו כן, בחירה בתפריט "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הקשר הנדרשים (לרבות שם מלא, דוא"ל ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
גלילה לראש העמוד